Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
L´Índex General de la Borsa de València

Els índexs borsaris són magnituds que reflecteixen l´evolució temporal dels preus dels valors cotitzats en els mercats d´accions. La mesura estadística que recull els canvis en aquestes variables i, per tant, utilitzada per a fer comparacions intertemporals són els nombres índex, la mesura dels quals, al ser una construcció matemàtica, són simplement punts.

Els índexs en general, es poden classificar de diverses maneres. Las classificacions més habituals fan referència al temps escollit i al seu objecte. Pel que fa al temps escollit distingirem entre un índex curt i un índex llarg. L´índex curt és aquell que pren com a base 100 el 31 de decembre de l´any anterior. L´índex llarg és un encadenament d´índexs curts i pren com a base una data fixa de referència, que en el cas de l´Índex General de la Borsa de València (IGBV) és el 31 de decembre de 1985.

Quant a la classificació dels índexs en funció de l´objecte, poden ser de preus, com és el cas del nostre índex o, de rentabilitat, si tenim en compte a més de les diferències de preus, els dividends.

El nivell que aconsegueixen cada dia les accions depén de l´oferta i de la demanda existent de valors, és a dir, de la tensió existent entre les corrents compradores i venedores. En canvi, l´índex d´eixes accions depén, a més, del propi model de l´índex, de com estiga construït, de la ponderació de cadascun dels sectors i de quins siguen els criteris de representativitat de les accions dins d´eixe índex.

Per tal motiu qualsevol observador del “clima borsari” necessita conéixer la metodologia de construcció dels índexs.

El sistema de càlcul escollit del nostre Índex és el de Laspeyres, per la seua sencilleza en el càlcul, per les característiques del Mercat Borsari espanyol i per un afany de voler homogeneïtzar-lo amb la resta d´índexs de les demés Borses existents en Espanya. La primera qüestió és la relativa a la selecció dels valors que han de constituir la mostra de l´índex. L´Índex General de la Borsa de València utilitza com a criteri el volum efectiu de negociació i la freqüència de cotització. Aquest criteri és lògic ja que així es recullen les accions més volgudes pels inversors. D´aquesta manera, el 31 de decembre de cada any es seleccionen els valors que van a compondre l´índex l´any següent.

El primer de gener de 2005 va entrar en vigor una nova classificació sectorial fruit del consens entre les Societats Rectores de les Borses de Madrid, Barcelona, Bilbao i València juntament amb Societat de Borses. La raó d´aquest canvi va ser establir una nova reclassificació sectorial d´activitats, abandonant el criteri anterior que es mantenia en funció de la Classificació Nacional d´Ativitats Econòmiques-CNAE, tenint en compte que el fet d´anomenar al nostre Índex “General”, és perquè en ell vénen representats tots els sectors.

Aquesta armonització sectorial era més acord amb les tendències internacionals i amb l´actual teixit empresarial espanyol i pretenia millorar l´exposició i identificació internacional de les empreses cotitzades al enquadrar-les en sectors i subsectors que els inversors internacionals i, especialment, els institucionals poden reconéixer fàcilment.

La nova reclassificació sectorial, per tant, donava resposta a la demanda manifestada pels professionals del sector financer, expressada en el sentit de que era necessari disposar d´índexs que reflectiren d´una manera més precisa l´impacte de les noves perspectives financeres sobre les diferents parceles de l´activitat econòmica. Al mateix temps es va optar per una divisió en dos nivells, “Sector” i “Subsector” com a millor marc en el que ubicar les empreses que cotitzen en Borsa atenent a la seua activitat principal. Per tant, una vegada elegits els valors que pertanyen a l´índex, els classifiquem sectorialment en subsectors, donant lloc a l´unió de subsectors homogenis a sectors.

El següent aspecte a considerar és la ponderació que tenen els diferents valors, dins del seu sector, dins del seu subsector i, finalment, dins de l´Índex General.

Com l´índex ha de reflectir la tensió en l´oferta i demanda de fons, en el cas de la realització de determinades operacions financeres, com ampliacions de capital, repart de dividends o la realització de splits, l´índex deurà corregir-se ja que aquest tipus d´operacions afecten al seu valor sense que siga conseqüència del mercat. Per a corregir-lo, per tant, introduim un coeficient corrector que, depenent de l´operació, tindrà en compte el valor teòric dels drets preferents de suscripció o l´import dels dividends repartits.

En el cas de la Borsa de València, podem distingir el càlcul de tres índexs. Un “Índex Curt” que pren com a base 100 el 31 de decembre de l´any anterior; un “Índex llarg de la Borsa de València” o més comunament denominat “General”, encadenat d´índexs curts que no tenen periode de vida il.limitat, amb base 100 en la data fixa de referència del 31 de decembre de 1985; i un “Índex Llarg amb base 100 amb data 31 de decembre de 2004”, fruit de l´entrada en vigor el 1 de gener de 2005 de la nova classificació sectorial d´activitats. Al seu torn, els valors d´aquestos índexs estan classificats en subsectors i sectors, com s´indica més avall, en el document en relació a la “Classificació sectorial borsària des del 1/1/2005”.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021