Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Reclamació al protector de l´inversor
 1. Abans de presentar una reclamació devant el Protector de l´Inversor serà necessari començar una FASE PRÈVIA en què l´interessat haurà que dirigir-se a l´entitat reclamada sol.licitant l´informació i les mesures correctores que estime pertinents per a reparar el mal ocasionat. Si l´entitat no facilita l´informació o no procedeix a donar solució al problema en el termini de 30 dies, el reclamant podrà dirigir la seua reclamació devant el Protector de l´Inversor.

  Queden excloses les següents reclamacions:

  • Les reclamacions sobre operacions realitzades a través de Borses de Valors diferents de la Borsa de València.
  • Les reclamacions sobre operacions la tramitació i ressolució de les quals causen o puguen causar perjuí a tercers.
  • Les reclamacions que estiguen sotmeses o siguen sotmeses posteriorment a la seua formulació devant el Protector de l´Inversor, a procediment judicial o arbitral o a qualsevol altra instància, bé siga oficial o privada, de tutela de consumidors, usuaris, clients, accionistes o inversors.
  • Les reclamacions que estiguen pendents o es posen en coneixement de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, del Servei de Reclamacions del Banc d´Espanya o de l´Institut Valencià de Finances.

  El termini per a presentar les reclamacions devant el Protector de l´Inversor és de tres mesos a contar des de la data en què es produïren els fets que donen lloc a la mateixa. El còmput d´aquest termini s´interromprà quan l´interessat acredite fehacientment haver iniciat la Fase Prèvia i es reanudarà en el moment en què l´entitat reclamada facilite l´informació o adopte les mesures necessàries i, en el seu defecte, al finalitzar el termini de 30 dies de què disposa.

 2. A l´escrit de reclamació devant el Protector de l´Inversor de la Borsa de València s´haurà d´adjuntar tota la documentació facilitada per l´entitat reclamada en la Fase Prèvia, i aquella documentació que acredite la veracitat d´allò exposat o servisca de fonament a la pretensió del reclamant.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022