Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Informació General
 1.  ¿Qui és el Protector de l´Inversor?

  La Borsa de València ha designat a D. Carlos Ochoa, Protector de l´Inversor per a atendre les queixes i reclamacions dels inversors en relació amb les operacions realitzades a través de la Borsa de València.

  La normativa referida a aquesta institució està en la Circular 1/2000 de la Societat Rectora de la Borsa de Valors de València, de 20 de juny, sobre el “Protector de l´Inversor”, publicada en el Butlletí de Cotització de la Borsa de València de 11 de juny de 2000.

 2. ¿Quines són les seues funcions? >
  • Atén i examina les reclamacions i les queixes que formulen els inversors en relació amb les operacions efectuades a través de la Borsa de Valors de València.
  • Realitza una labor mediadora entre els inversors i les empreses d´inversió.
  • Realitza una labor d´informació als inversors quan ho sol.liciten a través de consultes telefòniques, consultes via e-mail i visites a l´oficina.
  • Elabora i facilita al Consell d´Administració de la Borsa de Valors de València recomanacions, propostes, iniciatives i sugerències que redunden en benefici dels inversors.
 3. ¿Quan intervé?

  El Protector de l´Inversor intervé quan rep una reclamació relacionada amb una operació efectuada a través de la Borsa de València, sempre que l´inversor haja realitzat una fase prèvia de diàleg amb l´entitat reclamada i no existisca un procediment judicial o arbitral paral.lel.

 4. ¿Quin tipus de reclamacions poden presentar-se al Protector de l´Inversor?

  El Protector de l´Inversor és competent per a conéixer sobre els següents tipus de reclamacions:

  • - reclamacions sobre operacions realitzades a través de la Borsa de Valors de València;
  • - reclamacions que no causen o puguen causar perjuí a tercers;
 5. - reclamacions que no estiguen sotmeses o que siguen sotmeses a un procediment judicial o arbitral o a qualsevol instància, oficial o privada, de tutela dels consumidors, usuaris, clients, accionistes o inversors; - reclamacions que no estiguen pendents o sotmeses al coneixement de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, al Servei de Reclamacions del Banc d´Espanya o a l´Institut Valencià de Finances.
 6. ¿Com es realitza una reclamació?

  Les reclamacions han de realitzar-se per escrit. El termini per a interposar una reclamació és de tres mesos contats des de la data en què es produiren els fets que donen lloc a la mateixa.

  L´imprés per a interposar la reclamació serà facilitat a l´interessat en l´Oficina del Protector de l´Inversor en la Borsa de Valors de València. En ell s´exposaran els fets fonamentals en què es basa la reclamació i, en el seu cas, s´adjuntaran aquells documents que fonamenten la pretensió.

 7. ¿Quin és el procediment?

  L´Oficina del Protector de l´Inversor acusa rebut de la reclamació asignant-li un nombre d´expedient. Posteriorment, comprova la seua competència i, en cas de que siga competent, comunica, per escrit a l´interessat, l´admissió a tràmit de la reclamació i l´inici de les actuacions. En cas contrari, comunica la no admissió a tràmit i orienta a l´interessat sobre les possibles vies a las que pot acudir.

  Admitida una reclamació a tràmit comença el procediment consistent en la sol.licitud d´informació a les dues parts (inversor i entitat reclamada) sobre l´objecte de la reclamació.

  A petició de qualsevol de les parts, el Protector de l´Inversor realitza una labor de mediació amb la finalitat de què s´arribe a un acord, en aquest cas el procediment finalitza.

  El procediment finalitza amb l´elaboració de l´Informe final en què el Protector de l´Inversor manifesta, degudament motivada, la seua opinió conforme a Dret.

 8. Funció informativa

  El protector de l´Inversor realitza, així mateix, una tasca informativa. Aquells inversors que desitgen formular alguna consulta a l´Oficina del Protector de l´Inversor, podran realitzar-la personalment a l´Oficina, per telèfon, per correu, per fax i via e-mail.

Per a més informació

Oficina del Protector de l´Inversor de la Borsa de València  
C/ Libreros, 2 y 4 – 46002 València
Telèfon: 96 387 01 01 / 56
Fax: 96 387 01 33
e-mail: protector@bolsavalencia.es

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021