Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Publicacions

Paral.lelament a l´esforç que realitza la Borsa de València en formació i difusió de l´informació del mercat, existeix altre àmbit molt important en la nostra promoció i, per tant, en la nostra relació amb els mitjans de comunicació. A banda d´atendre´ls, a ser possible, sempre que ho sol.liciten, mantenim una sèrie de col.laboracions, normalment de forma periòdica, que inclouen escrits, audiovisuals, multimèdia, etc. Aquestes col.laboracions habituals solen ser a dos nivells: d´una banda, les estrictament informatives, principalment sobre el comportament dels mercats, i d´altra banda, les de caràcter més divulgatiu, en les que es tracten els principals temes borsaris d´actualitat.

Actualmente, nostra col·laboració de caràcter més regular és amb la revista valenciana d'àmbit economico-financer, Economia 3. Ésta inclou principalment un informe mensual de conjuntura borsària en general i un anàlisi més detallat de l´evolució feta per la nostra Borsa. A més, s´adjunta el seguiment d´una cartera formada principalment per empreses valencianes que cotitzen tant en el nostre parqué com en el Mercat Continu.

A més, la Borsa de València realitza publicacions periòdiques que contenen informació sobre la nostra evolució diària i anual:

  • Butlletí de Cotització: publicació diària que recull informació completa sobre cotitzacions, volums de contratació i diferents indicadors d´activitat dels valors negociats en el Mercat Continu, aíxi com d´aquells que es contracten en els “corros” de la Borsa de València, del nostre Mercat Autonòmic de Deute Públic en Anotacions en conte de la Generalitat Valenciana, etc. Així mateix, s´inclou qualsevol altre tipus d´informació rellevant com: anuncis d´operacions financeres per part de les empreses cotitzades, Fets Rellevants, pagament de dividends i cupons de valors negociables, escrits de la CNMV, Sociedad de Bolsas, BME o Iberclear, etc.

En l´actualitat, pot consultar el nostre Butlletí a la nostra pàgina web (www.bolsavalencia.es). A més, tot aquell qui vullga disposar d´aquesta informació en valencià pot informar-se en: boletinbolsavalencia@bolsavalencia.es

  • Informe Anual de la Borsa de València: Memòria que recull un informe detallat sobre l´evolució i activitats realitzades per la Borsa de València l´any en qüestió: informació estadística de l´exercici borsari, aconteixements més rellevants, recopilació de la normativa del Mercat de Valors, explicació dels principals serveis oferits als nostres clients al llarg del mateix, etc. A més, per acomplir els requisits d´informació i publicació que estableix la legislació vigent, també adjuntem un informe de comptes realitzats per auditors externs.
  • Memòria del Protector de l´Inversor: Informe Anual en el que es resumeixen les actuacions realitzades pel Protector de l´Inversor de la Borsa de València durant l´exercici. S´inclouen totes les reclamacions i queixes ateses per aquesta figura, hagen sigut admeses o no, així com totes aquelles consultes realitzades pels inversors i les solucions proposades.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022