Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Preguntes i Repostes sobre el Registre de Clubs D´inversió de la Borsa de València

1. Què és el Registre de Clubs d'Inversió de la Borsa de València?

La Borsa de València ha actualitzat les normes del seu Registre de Clubs d'Inversió, creat en 1996, per a adaptar-la a la situació actual i potenciar novament esta figura com un mecanisme d'accés per a inversors a formació específica en productes i mercats gestionats per societats del Grup Borses i Mercats Espanyols (BME). Per això, ha aprovat una nova Circular en la que es simplifiquen els tràmits d'inscripció i els requisits d'informació periòdica i es faciliten nous mitjans i espais adequats per a l'accés a la formació.

2.  Per què interessa inscriure's?

Per diverses raons:

  • Perquè es un mecanisme d'accés a formació específica a inversors en productes i mercats gestionats per societats del Grup BME.
  • Perquè la Borsa de València ofereix informació periòdica i mecanismes a fi de facilitar mitjans i espais adequats per a l'accés a formació específica, online o presencial, a més d'activitats i programes formatius.
  • Perquè representa una forma associativa i simple d'aprendre a gestionar inversions.
  • Perquè a l'operar amb diners propis, l´implicació, l'esforç, els resultats i les seues conseqüències reals otorguen un valor més gran afegit a l'experiència.
  • Perquè al sumar el treball dels membres del Club, es reduïx en la mateixa mesura l'esforç de recol·lecció i interpretació de la informació relativa al mercat, facilitant en gran mesura la presa de decisions que, a més, al prendre's en grup, compten amb diversos criteris.

3.  El Club d'Inversió, s'ha de formar expressament per a accedir al Registre?

El Club pot estar format prèviament o ser de nova constitució, però és necessari que complisca les disposicions de la Circular 7/2016 i que adopte els models d'Acta de Constitució i Estatuts proposats per la Borsa de València, que s'acompanyen.

Els Clubs que estigueren inscrits en el Registre a l'empar de la Circular 1/1996 disposaran d'un termini de sis mesos a comptar des de l'entrada en vigor de la nova Circular, és a dir, des del 1 de novembre de 2016, per a comunicar a la Borsa de València la seua voluntat de romandre inscrits en el Registre, regint-se pel que disposa la nova Circular.

D'altra banda, els nous Clubs d'Inversió poden sol·licitar la seua inscripció en el Registre com "Clubs d'Inversió Oberts", amb l'objecte de facilitar l'accés a la condició de membre del Club a tercers interessats.

4.  ¿Qui pot ser membre d'un Club?

Qualsevol persona física, major d'edat, amb suficient capacitat jurídica i d'obrar.

5.  Quantes persones poden participar?

El Club ha d'estar format per un mínim de cinc persones i un màxim de vint. Cap persona podrà ser membre de més d'un Club d'Inversió dels inscrits en la Borsa de València.

6.  Quina és la seua forma jurídica?

El Club d'Inversió s'ha de constituir com a Comunitat de Béns.

7.  Quants diners cal posar?

Tots els membres del Club han de posar-se d'acord per a fixar unes aportacions inicials i unes anuals en idèntiques quantitats. La quantitat inicial no pot superar els 3.000 euros per membre, ni els 1.500 euros d'aportació anual (per membre) a partir de l'any natural següent a la seua constitució.

Com a excepció, no resultaran d'aplicació les anteriors limitacions als Clubs d'Inversió que estigueren inscrits a l'empar de la Circular 1/1996, les aportacions dels quals excediren les quantitats indicades en el paràgraf anterior en la data que va entrar en vigor la Circular 7/2016, és a dir, el 1 de novembre de 2016. Si bé, no podran realitzar més aportacions a partir de la seua adaptació.

Així mateix, cada Club ha de satisfer una quota anual de manteniment de 100 euros més l´IVA corresponent.

8.  És necessari viure a València?

No, no cal, encara que és evident que la proximitat facilita l'aprofitament de l'oferta formativa i instal·lacions de la Borsa de València.

9.  Quins tràmits cal realitzar per a l´inscripció?

Els tràmits, detallats en la Circular 7/2016, es refereixen bàsicament a la presentació de la sol·licitud d'inscripció, una còpia de l'Acta de Constitució i dels Estatuts establits en la Circular, còpia de la targeta del NIF, mod. 600 i l'abonament per transferència de la quota d'inscripció.

Per a facilitar els tràmits disposen de models de documentació en la nostra web.

Poden sol·licitar més informació en el telèfon 96 387 0116 – Leonor Carsí

10.  ¿ Quines obligacions suposa l´inscripció?

En el moment de l´inscripció en el Registre de Clubs d'Inversió de la Borsa de València, el Club d'Inversió es compromet a complir amb les obligacions d'informació i comptabilitat especificades en els articles 6 i 7 de la Circular 7/2016.

11. Hi ha una permanència màxima?

Els Clubs d'Inversió tenen com a objectiu bàsic la formació, per això la permanència màxima en el Registre es fixa en cinc anys, prorrogables per una única vegada mitjançant un acord dels membres del Club, per un nou periode de cinc anys.

12.  En quin tipus de valors o mercats es pot invertir?

En qualsevol dels productes i mercats gestionats per les societats del Grup BME.

13. Es pot pertànyer a més d'un Club?

No, si el segon Club està també inscrit en el Registre.

14.  Puc formar part d'un Club d'Inversió ja inscrit en el Registre?

Sí, pot formar part d'algun Club que s'haja registrat com a Club d'Inversió Obert. Per això la Borsa de València li facilitarà, en el cas que existisquen, la relació dels clubs d'aquestes característiques per què es puga posar en contacte amb ells. Per a la seua possible incorporació serà necessari complir amb els requisits que es contenen en els seus Estatuts i ser aprovada la seua admissió per l'Assemblea.

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2021