Bolsas y Mercados Españoles
Buscador de
empresas
Informació Clubs d'Inversió

Els Clubs d'Inversió són un mecanisme d'accés a formació específica a inversors en productes i mercats gestionats per societats del Grup Borses i Mercats Espanyols (BME).

Amb l'objecte de potenciar esta figura i adaptar-la a la situació actual, la Borsa de València ha actualitzat les normes del seu Registre de Clubs d'Inversió, creat en 1996, amb l'aprovació de la Circular 7/2016, en la que es simplifiquen els tràmits d'inscripció, els requisits d'informació periòdica i en la que s'establixen nous mecanismes per a facilitar mitjans i espais adequats per al seguiment de determinats mercats de valors i l'accés a la formació específica.

  • OFERTA FORMATIVA

L'oferta formativa per als membres dels Clubs d'Inversió inscrits en el Registre de la Borsa de València descansa, principalment, en: cursos online, presencials i esdeveniments organitzats per la pròpia Borsa, empreses de serveis d´inversió i institucions.

Els cursos online seran impartits per professionals de l'Institut BME a través de la seua aula virtual i comprendran, inicialment, formació específica bàsica per a conéixer com invertir en productes i mercats gestionats per societats del Grup BME. L'oferta formativa inicial s'anirà ampliant amb nous cursos en funció de l'interés mostrat pels membres dels clubs.

A més dels cursos online, els membres dels clubs d'inversió podran accedir a cursos presencials que la Borsa de València els organitze expressament i esdeveniments organitzats per societats de BME, membres dels mercats i institucions de què s'haja obtingut autorització per a la divulgació de la seua oferta informativa.

Tota l'oferta formativa estarà a disposició dels membres dels clubs en l'apartat corresponent amb suficient antelació per a una adequada planificació. 

  • NORMATIVA
  • INSCRIPCIÓ

Documentació a presentar:

Les sol·licituds han de contindre:

  •   Sol·licitud d'inscripció, firmada per persona de poder prou per a representar al Club (d'acord amb el model adjunt          més avall)
  •  Còpia de l'Acta constitutiva del Club i una còpia dels seus Estatuts firmada en tots els fulls per tots els membres del    Club (d'acord amb els models adjunts)
  •  Còpia del Número d'Identificació Fiscal assignat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària del Club d'Inversió.
  •  Documentació acreditativa d'haver presentat la declaració de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes      Jurídics Documentats davant de l'organisme competent.
  •  Justificant de l'obertura d'un Compte de Valors a nom del Club d'Inversió. 

Per a més información:

Leonor Carsí
Telf. 96 387 01 16
Mail: lcarsi@grupobme.es
C/ Pintor Sorolla, 23 - 46002 Valencia

 

 

Síguenos en:
Copyright © BME 2022